O nás

Naša vízia

Chceme prispieť k tomu, že máme inovatívne a učiace sa Slovensko, kde vďaka vzdelávaniu funguje inovatívna ekonomika, keďže máme dostatok žiakov/žiačok/študentov/študentiek pripravených na spoločné riešenie problémov a život vo VUCA svete.
Nie len ich máme dostatok, ale sú schopní/é tímovo riešiť problémy a sú odolní/é, agilní/é a dbajú na wellbeing,

Náš fokus

Rozumieme, že základom zmeny je práca s jednotlivcom, ale zároveň bez zmeny prostredia nemá jednotlivec šancu zmenu úspešne realizovať. Neustále sledujeme úspešné, vedou overené projekty s jasnými výsledkami a metodiky, ktoré používajú. Filtrujeme tieto informácie a tvoríme z nich nástroje, vďaka ktorým vedia učitelia pracovať so svojimi študentami a zároveň spolutvoriť a menit svoje prostredie. Prostredie nekončí školou. Škola je dôležitý prvok, ale je len jeden z nich. Pracovné prostredie, súkromnä, verejná sféra sú oblasti, pre ktoré sa študenti pripravujú a nemôžu existovať mimo školský systém.

Piliere, na ktorých BUILDujeme

  1. Princípy učiacej sa organizácie a systémového myslenia, lebo organizácie fungujúce na princípoch učiacich sa organizácií sú odolnejšie, inovatívnejšie a schopné sa prispôsobovať a riešiť komplexné problémy vychádzajúce z charakteru dnešného sveta.
  2. Projektové učenie – PBL
  3. Systémové mapovanie rozvoja zručností
  4. Štandardy pre prepájanie vzdelávania s pracovnou praxou

Kto sme

Arnold Kiss

Má vášeň pre sociálne inovácie sa venuje posúvaniu školstva a vzdelávania na Slovensku. Skúsil si učiteľstvo v Teach for Slovakia, biznis v Maxman Consultants a v startupe Prosent a aktuálne pracuje na Ministerstve školstva na zmenách v základnom vzdelávaní. Popri svojej práci sa dlhodobo venuje spolu/vedeniu, či iným úlohám v projektoch Greenpowerrozumieme.si/Cseregyerek, Zvedavé učenie, na PF UK alebo Budúcnosť Inak od Nadácie Pontis.

Kontakt: LinkedIn. Instagram, Facebook

Martin Knotek

Martin má 15 ročnú prax ako učiteľ na základnej škole. Je spoluzakladateľom, projektu Greenpower , ktorý je zameraný na budovanie vzťahu k STEM predmetom, rozvoj soft-skills a aplikácia inovačného procesu v praxi. Spolutvorí predmet Zvedavé učenie na PF UK zameraný na implementáciu PBL do vzdelávania budúcich pedagogov. Spolupodieľal sa na tvorbe kurikúl v rámci prebiehajúcej školskej reformy.  Zameriava sa na implementáciu PBL a rozvoj zručností pre 21. stor. Rád číta a venuje sa pozeraniu filmov.

Kontakt:

Lucia Šicková

Spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, a iniciátorka viacerých projektov zameraných na vzdelávanie a pozitívny dopad na komunity. Je matkou 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hravosť, deti, tvorivosť a udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti HR pre korporátne inštitúcie, vo verejnom sektore, až po rozbeh vlastnej firmy. Naďalej riadi a/alebo sa podiela na projektoch vo vzdelávaní ako Zvedavé učenie,na PF UK, V hľadáčiku , podiela sa na SAPIE Krúžkoch od LEAF, venuje sa koučingu a neustále sa vzdeláva.

Kontakt: LinkedIn, Instagram, Facebook